Početna
Savez Studenata
Publikacije
Kontakt
 
  
Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac
Vlade Jovanovića 8,
16000 Leskovac
Srbija
 
Telefon:
 016/ 25 49 61
 
Fax:

016/ 24 25 36
 
Tekuci racun:
840 – 1231666 – 54
Poziv na broj:
97 23058100411386
 
 
 

 
Studijski program : Finansije i bankarstvo
Naziv predmeta:  Poslovna ekonomija
Nastavnik: Prof. dr Mile Bogdanović
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 6
Uslov: Nema
Cilj predmeta Definisanje cilja u izučavanju ovog predmeta podrazumeva obradu i upoznavanje studenata sa strukturom ove materije,čiju osnovu čine: način i oblici funkcionisanja privrednih subjekata sa primenom adekvatne organizacije rada i poslovanja. Time se studenti osposobljavaju za dalja teorijska proučavanja drugih oblasti ekonomije, kao i za primenu stečenih znanja u praksi
Ishod predmeta Nakon uspešno savladanog predmeta student će biti u stanju da:
  • demonstrira poznavanje oblika ulaganja sredstava, ostvarenih rezultata i njihove raspodele,
  • demonstrira poznavanje troškova i primene relevantnih sistema obračuna troškova,
  • postignu zadovoljavajući kvalitet ekonomije uz uvažavanje osnovnih ekonomskih principa,
  • učestvuje u izgradnji najprikladnije organizacione strukture preduzeća
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava Praktična nastava
Predmet,cilj,metode i veze poslovne ekonomije Cilj i metode izučavanja poslovne ekonomije
Elementi,zadaci i ciljevi poslovnih sistema u reprodukciji Preduzeće kao subjekt privređivanja
Osnivanje,povezivanje,prestanakrada,prava,obaveze i položaj preduzeća u privrednom sistemu Oblici i vrste preduzeća
Ulaganje,rezultati i faktori reprodukcije preduzeća Faktori reprodukcije preduzeća
Oblici,vidovi i elementi ulaganja u reprodukciju preduzeća Definisanje i razvrstavanje sredstava(imovine) preduzeća
Razvrstavanje sredstava preduzeća i njihovih izvora   Obračun amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava
Angažovanje i trošenje sredstava preduzeća Merne veličine angažovanih sredstava
Troškovi i metodologija obračuna cene koštanja proizvoda i usluga   Različiti pristupi u podeli troškova i njihove karakteristike
Pojavni oblici rezultata poslovanja preduzeća i njihova raspodela Metodologija obračuna troškova
Investicije u funkciji strategije rasta i razvoja preduzeća Vrste i metode kalkulacija cene koštanja
Metodologija ocene efikasnosti investicionih projekata u preduzeću   Raspodela ostvarenih rezultata poslovanja preduzeća i njihov bilansni način prikaza
Sagledavanje poslovnog okruženja preduzeća i njegovih resursa   Parcijalni principi  uspešnosti poslovanj preduzeća
Funkcionisanje malih,srednjih i velikih preduzeća   Specifičnosti troškova investiranja i ciklus razvoja investicionog projekta
Organizacija funkcije menagmenta i načina upravljanja,rukovođenja i izvršenja poslovnih aktivnosti Menagment kao poslovna filozofija
Stručne službe preduzeća i njihov delokrug rada   Delokrug rada poslovnih funkcija i stručnih službi preduzeća
Osnovna literatura
  • Mile Bogdanović: Poslovna ekonomija, VEŠ, Leskovac, 2006.
  • Milenko Nikolić i dr., Ekonomika preduzeća, Ekonomski fakultet Beograd, 2005
Dopunska literatura
  • Živko Kostić, Ekonomika preduzeća, Institut za ekonomiku i finansije   Beograd, 2001
  • Snežana Rakić, Ekonomika preduzeća, Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac Valjevo, 2000.
Broj časova  aktivne nastave Teorijska nastava: 30 Praktična nastava: 30
Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi jednom nedeljno u vidu predavanja (2 × 45 minuta) i vežbi (2 × 45 minuta) na kojima se studenti analitičkim postupkom detaljnije upoznaju sa sadržajem ove materije. Predavanja pružaju teorijsku osnovu a vežbe obradu praktičnih primera i iskustava datih performansi efikasnog rada poslovnih sistema. Studenti se aktiviraju putem interaktivne nastave, kroz razmenu iskustava, studije slučajeva, analize realnih poslovnih situacija, simulacija poslovnih procesa.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena   Završni ispit poena
Prisustvo predavanjima 10 pismeni ispit 30
Prisustvo vežbama 10 usmeni ispt  
Pripreme za predavanja 5 ..........  
Pripreme za vežbe 5    
Konsultacije 10    
Test 1 10    
Test 2 10    
Seminarski rad 10    
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd......