Početna
 
Ime i prezime

Dr Mile Bogdanović

Zvanje profesor strukovnih studija
Naziv institucije u  kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac (Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu), 01.10.1997.
Uža naučna odnosno umetnička oblast menadžment u biznisu
marketing i trgovina
Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 02.06.2003. 29.09.2005. Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac u Leskovcu menadžment u biznisu
marketing i trgovina
Doktorat 2004. Fakultet za poslovne studije “Megatrend” u Beogradu ekonomske nauke
Specijalizacija      
Magistratura 16.03.1985. Pravni fakultet, Niš ekonomske nauke
Diploma 1980. Ekonomski fakultet, Niš ekonomija
Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini
  naziv predmeta     vrsta studija
1. Poslovna ekonomija strukovne studije prvog stepena
2. Carinsko i špeditersko poslovanje strukovne studije prvog stepena
3. Menadžment turizma i ugostiteljstva strukovne studije prvog stepena
     
     
Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)
1. M. Bogdanović: Ekonomski aspekt vrednovanja investicionih ulaganja kod izrade industnjskih projekata, Zbornik radova, Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac, Leskovac, 1996; Institut za bakar, Bor, 1996.
2. M. Bogdanović: Tehnološki razvoj i ekonomska efikasnost, Zbornik redova, Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac, Leskovac, 1996.
3. M. Bogdanović: Makroekonomski aspekt produktivnosti rada u savremenim uslovima privređivanja, Zbornik radova, Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac, Leskovac, 1998.
4. M. Bogdanović: Osnovi ekonomike i organizacije preduzeća, udžbenik, Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac, Leskovac, 1999.
5. M. Bogdanović: Poslovna ekonomija, udžbenik, Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac, Leskova, 2005.
6. M. Bogdanović: Međunarodni transport, špedicija i carinsko poslovanje, udžbenik, Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac, Leskovac, 2006.
7. M. Bogdanović: Poslovi međunarodnog robnog prometa, udžbenik, Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac, Leskovac, 1998.
8. M. Bogdanović: Nauka i tehnologija kao činioci razvoja privrede svake zemlje, Zbornik radova "Savremene tehnolgije i privredni razvoj", Tehnološki fakultet, Leskovac, 1998.
9. M. Bogdanović: Uticaj kontrole kvaliteta proizvoda na uspešnost poslovanja, Ekonomika br.4-5, Niš, Ekonomski fakultet, Priština, Savez ekonomista Srbije, Društvo ekonomista, Niš.
10. M. Bogdanović: Upravljanje okruženjem kao deo poslovne politike preduzeća, Ekonomika, Niš, 2006.
Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata  
Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste  

Trenutno učešće na projektima

Domaći Međunarodni
Usavršavanja